Vedtægter

Vedtægter for Nordkraftudstillingen 

§  1.  

Stk. 1   Foreningens navn er NORDKRAFTUDSTILLINGEN.  
Stk. 2   Foreningen er stiftet d. 5. oktober 2012.  
Stk. 3   Foreningens formål er at afholde en censureret kunstudstilling i  lige årstal  i  Nordjylland .  


§ 2.  

Stk.  1   Medlemmer af foreningen er kunstnere som har fået optaget værker på  Nordkraftudstillingen .  
Stk.  2   Ingen medlemmer af foreningen kan gøres økonomisk ansvarlig for aftaler indgået af foreningen.  


§ 3.  

Stk. 1   Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer ,  hver  valgt for  4  år.    
Stk. 2   Bestyrelsen er ansvarlig for den  hvertandet - årlige udstilling, der skal afholdes under former, der gør at B illedkunstnernes Forbund  kan  opretholde tilladelse til  pointgivning  vedr. optagelse i B illedkunstnernes Forbund .  
Stk. 3   Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi og har til opgave at ansøge om midler ved fonde og lignende.  
Stk. 4   Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan  ansætte  konsulenter  og lignende til  opgaver i  f orbindels e med  afholdelse af udstillingen.  
Stk. 5   Bestyrelsen fører et kartotek over medlemmer .    
Stk.  6   Bestyrelsen arbejder i møder og fører protokol over  vedtagne beslutninger.  Referat sendes til bestyrelsen og vedtagelse eller rettelser sker på næste bestyrelsesmøde.  
Stk. 7   T egning og hæftelse    
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden, i dennes fravær næstformanden, og ét bestyrelsesmedlem.    
Der kan meddeles prokura.    
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.  


§  4.  

Stk. 1   Bestyrelsen indkalder til generalforsamling   ved mail eller brev. Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde senest ved   ferniseringen af  årets udstilling .   Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med nedtagning af årets udstilling.  
Stk. 2   Generalforsamlingen gennemføres efter følgende dagsorden:  

Valg af dirigent  
Bestyrelsens beretning  
Regnskab  
Indkomne forslag  
Forslag til censorer for næste udstilling  
Valg af bestyrelsesmedlemmer.   
Valg af 2 suppleanter for  2  år  
Valg af revisor for  2  år   
Eventuelt  

Ved generalforsamlingen i 2014 vælges bestyrelsen sådan:  tre første for 4 år og de to sidste for 2 år .  Herefter vælges alle for 4 år.  
Stk. 3   Personer uden for udstillergruppen kan vælges til bestyrelsen  når mindst 8  medlemmer skriftligt  indstiller   v edkommende .  
Stk. 4   Forslag, der ønskes b ehandlet på generalforsamlingen ,   skal  skriftlig  være bestyrelsen i hænde   senest  14 dage før generalforsamlingen  
Stk. 5   Ekstraordinær generalf orsamling afholdes, når mindst  2 0  af m edlemmerne fremsætter skriftlig  begæring herom ,  indeholdende motivation for afholdelsen  eller et fle rtal i bestyrelsen finder behov   herfor.  
Stk. 6   Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med mi ndst 4 ugers varsel og senest 6  uger efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelsen sker pr. mail eller brev.  


§ 5.  

Stk. 1   Foreningens vedtægter kan ændres  på en generalforsamling,   når 2/3 af de fremmødte stemmer   h erfor.  

Stk. 2   Forslag til vedtægtsændring skal  skriftlig  være medlemmerne i hænde  1 uge  inden   generalforsamlingen.  

 
§  6 .  

Stk. 1   Foreningen ” Nordkraftudstillingen ” kan nedlægges, når minds t  2/3 af medlemmerne på to på  hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 5 ugers interval stemmer herfor.  
Stk. 2   Foreningen s  midler skal ved ophør tilgå en ikke kommerciel  kunstu dstillingsvirksomhed i Aalborg.  

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 5. oktober 2012 .  

Senest ændret ved  ekstraordinær generalforsamling  20. juni 2019.  
Nordkraftudstillingen
Kontakt: info@nordkraftudstillingen.dk
Nordkraftudstillingen på Facebook
Nordkraftudstillingen
Edgar Funchs Vej 1, 9000 Aalborg
Tlf. 71992498