Skip Navigation Links.

Vedtægter

Vedtægter for Nordkraftudstillingen

§  1.
Stk. 1    Foreningens navn er NORDKRAFTUDSTILLINGEN, Censureret kunst i Aalborg.
Stk. 2    Foreningen er stiftet d. 5. oktober 2012.
Stk. 3    Foreningens formål er at afholde en censureret kunstudstilling i lige årstal i Aalborg.

§ 2.
Stk. 1    Medlemmer af foreningen er kunstnere som har fået optaget værker på Nordkraftudstillingen.
Stk. 2    Ingen medlemmer af foreningen kan gøres økonomisk ansvarlig for aftaler indgået af foreningen.

§ 3.
Stk. 1    Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, hver valgt for 4 år.
Stk. 2    Bestyrelsen er ansvarlig for den hvertandet-årlige udstilling, der skal afholdes under former, der gør at Billedkunstnernes Forbund kan opretholde tilladelse til pointgivning vedr. optagelse i Billedkunstnernes Forbund.
Stk. 3    Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi og har til opgave at ansøge om midler ved fonde og lignende.
Stk. 4    Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan ansætte konsulenter og lignende til opgaver i forbindelse med afholdelse af udstillingen.
Stk. 5    Bestyrelsen fører et kartotek over medlemmer.
Stk. 6    Bestyrelsen arbejder i møder og fører protokol over vedtagne beslutninger. Referat sendes til bestyrelsen og vedtagelse eller rettelser sker på næste bestyrelsesmøde.
Stk. 7    Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden, i dennes fravær næstformanden, og ét bestyrelsesmedlem.
Der kan meddeles prokura.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.

§  4.
Stk. 1    Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved mail eller brev. Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde senest ved ferniseringen af årets udstilling. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med nedtagning af årets udstilling.
Stk. 2    Generalforsamlingen gennemføres efter følgende dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Regnskab
4.    Indkomne forslag
5.    Forslag til censorer for næste udstilling
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.     
7.    Valg af 2 suppleanter for 2 år
8.    Valg af revisor for 2 år
9.    Eventuelt
Ved generalforsamlingen i 2014 vælges bestyrelsen sådan: tre første for 4 år og de to sidste for 2 år.  Herefter vælges alle for 4 år.
Stk. 3    Personer uden for udstillergruppen kan vælges til bestyrelsen når mindst 8 medlemmer skriftligt indstiller vedkommende.
Stk.4    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
Stk. 5    Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 20 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom, indeholdende motivation for afholdelsen eller et flertal i bestyrelsen finder behov herfor.
Stk. 6    Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med mindst 4 ugers varsel og senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelsen sker pr. mail eller brev.

§ 5.
Stk. 1    Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Stk. 2    Forslag til vedtægtsændring skal skriftlig være medlemmerne i hænde 1 uge inden generalforsamlingen.

§ 6.
Stk. 1    Foreningen ”Nordkraftudstillingen” kan nedlægges, når mindst 2/3 af medlemmerne på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 5 ugers interval stemmer herfor.
Stk. 2    Foreningens midler skal ved ophør tilgå en ikke kommerciel kunstudstillingsvirksomhed i Aalborg.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 5. oktober 2012.
Ændret ved generalforsamlingen 2013.

Nordkraftudstillingen
Kontakt: info@nordkraftudstillingen.dk
Nordkraftudstillingen på Facebook
Nordkraftudstillingen
Edgar Funchs Vej 1, 9000 Aalborg
Tlf. 71992498